Home

Reactie VCN op rapport Tilburg (KNVB-Rapportagesysteem)

Dinsdag 16 februari 2016

Aan: Districtsbesturen en besturen lidverenigingen COVS Nederland

Dongen, 16-2-2016

Onderwerp: Rapportage

Geacht bestuur,

De rapportage is een belangrijk onderwerp binnen de amateur-arbitrage in Nederland. De afgelopen jaren heeft de KNVB stappen gezet om de rapportage aan te passen en verbeter­ingen door te voeren. Ondanks deze verbeteringen speelt er een aantal structurele problemen rondom de rapportage. Het meest in het oog springende probleem is het feit dat er steeds minder rapporteurs zijn en dat scheidsrechters met name in de groepen 3 t/m 5 en de jeugdgroepen per jaar een dusdanig laag aantal rapporten ontvangen waardoor het opstellen van een ranglijst op basis van slechts enkele rapporten geen betrouwbaar beeld meer geeft.

De COVS-groep Tilburg heeft een uitgebreide analyse gemaakt van het huidige arbitrage-systeem in Nederland en geeft in die analyse ook al een kleine blik op de toekomst. Deze analyse geeft aan waar de problemen liggen in het huidige systeem. In het kort komt dat op de volgende punten neer:

- Er zijn te weinig rapporteurs (en de trend is dalend), waardoor scheidsrechters te weinig rapporten krijgen om een valide ranglijst te kunnen maken;

- Er worden kunstmatig grote verschillen tussen scheidsrechters gecreëerd door het omrekenen van de cijfers (de zogenaamde weging van de cijfers), terwijl de verschillen in werkelijkheid klein kunnen zijn;

- De huidige tijd vraagt om flexibiliteit, maatwerk, intervisie, openheid en contact als het gaat om beoordelingen;

- Het absolute aantal rapporten ligt laag (ook als er wel voldoende rapporteurs zouden zijn, zal niet elke wedstrijd beoordeeld worden door een rapporteur, maar nog steeds slechts 7-8 wedstrijden per scheidsrechter per seizoen).

Uiteraard zijn er contacten geweest over deze analyse tussen Tilburg en het VCN. Voorzitter Hans Houtepen van Tilburg en voorzitter Pol Hinke van het VCN hebben meerdere malen uitgebreid telefonisch overleg gehad. Hoewel het VCN de analyse van de groep Tilburg in grote lijnen deelt, heeft het VCN besloten geen actieve rol te gaan spelen in een door Tilburg opgezette werkgroep. In deze brief lichten we die keuze toe en geven we aan wat het beleid van het VCN is om tot een beter rapportagesysteem te komen. Daarbij dient wel aangemerkt te worden dat hoewel Tilburg en het VCN over de manier waarop (Tilburg houdt o.a. de optie om juridische en publicitaire acties richting de KNVB te nemen nadrukkelijk open en heeft een ander tijdspad dan het VCN voor ogen) geen overeenstemming hebben gekregen, we beiden wel aan dezelfde doelstellingen werken en de afspraak hebben gemaakt om elkaar in alle openheid van de vorderingen op de hoogte te houden. Mocht daar aanleiding toe zijn of als de situatie en inzichten veranderen dan kunnen we elkaar alsnog gaan ondersteunen.

Het VCN is van mening dat het rapportagesysteem lang voldoende heeft gewerkt. In de top van het amateurvoetbal fluiten goede scheidsrechters, die zouden daar niet terecht zijn gekomen als het rapportagesysteem al jarenlang niet zou deugen. Nu staat het rapportage­systeem wel onder grote druk en moet er dus onderzoek gedaan gaan worden naar alternatieve en modernere manieren van beoordelen van scheidsrechters.

Het veranderen van de manier van rapporteren is geen zaak die wij als COVS kunnen bepalen. Het is de KNVB die over de rapportage gaat. Als COVS kunnen we wel invloed uitoefenen. Het VCN wil daarom ook graag samenwerken met de KNVB om een modernere manier van rapporteren te ontwikkelen en zet daar dan ook op in. Daar horen juridische stappen en publicitaire acties niet bij en hier neemt het VCN dan ook nadrukkelijk afstand van. Dit soort acties leiden ertoe dat KNVB en COVS lijnrecht tegenover elkaar komen te staan en dan is de kans klein dat de doelstellingen over een betere rapportage behaald worden. We hebben de KNVB aan onze zijde nodig om hier iets te kunnen veranderen, niet tegenover ons. Inmiddels is er al contact geweest met de KNVB en de KNVB gaat de rapportage onder handen nemen. Het VCN heeft met de KNVB de afspraak gemaakt dat de COVS daar vanaf het begin bij betrokken zal zijn.

In de plannen van de KNVB zal vanaf het seizoen 2017-2018 gestart kunnen worden met de implementatie van een eventueel nieuw systeem. Dat betekent dat er tijd genomen wordt om gedegen onderzoek te doen en draagvlak te creëren voor eventuele aanpassingen. Het VCN is van mening dat het juist is om tijd te nemen voor onderzoek en dat het ook belangrijk is om draagvlak in de arbitragewereld van Nederland te hebben voor wijzigingen. Het VCN vindt derhalve het tijdspad van de KNVB getuigen van realiteitszin.

Tenslotte is het voor het VCN belangrijk dat in alle districten binnen de COVS meegedacht en gesproken wordt over dit belangrijke onderwerp. We zijn een landelijke organisatie en als we gezamenlijk optrekken vertegenwoordigen we een veel grotere groep scheidsrechters (en weegt onze stem dus ook zwaarder) dan wanneer individuele lidverenigingen acties op poten zetten. Omdat we scheidsrechters in het hele land vertegenwoordigen, is het vanzelfsprekend dat scheidsrechters uit het hele land (en dus scheidsrechtersverenigingen uit het hele land) hierbij betrokken worden. Dat betekent automatisch dat het hele proces langer duurt dan wanneer een kleine werkgroep vanuit één district aan de slag gaat.

Concreet onderneemt het VCN de volgende stappen op weg naar een moderner en vooral beter systeem van rapportage:

- Het onderwerp wordt landelijk op de agenda gezet, o.a. door een enquête op de website over de rapportage. Op die manier ontstaat er binnen de COVS een brede discussie en wordt uiteindelijk een beeld gevormd over hoe de huidige rapportage wordt ervaren, of er ideeën zijn voor eventuele verbeteringen en hoe men denkt over eventuele vernieuwingen.

- Binnen een maand heeft de KNVB een globaal tijdspad met een aantal stappen klaar waarin de route naar een verbetering van de rapportage wordt beschreven. Op dat moment vindt er overleg plaats tussen KNVB en COVS over verdere samenwerking om tot een beter systeem te komen. Voor het VCN is het van belang dat scheidsrechters vanuit het hele land via de scheidsrechtersverenigingen bij dit proces betrokken worden.

- Doelstelling van de KNVB is om in 2017-2018 te starten met de implementatie, ook het VCN heeft dat doel voor ogen.

Het VCN hoopt middels deze brief de plannen en gekozen route voor eenieder binnen de COVS duidelijk te hebben gemaakt en ziet deze brief tegelijkertijd als een startschot om de discussie over de rapportage binnen de COVS te beginnen. Het VCN roept u als bestuur dan ook op het initiatief tot een brede discussie binnen uw vereniging te nemen, zodat er op de vele trainingsavonden of bij andere activiteiten binnen de COVS gesproken wordt over dit onderwerp. Wij verzoeken de reacties, suggesties en ideeën die daaruit naar voren komen te sturen naar het VCN, zodat deze meegenomen kunnen worden naar het overleg met de KNVB.

Met vriendelijke groet,

namens het Verenigingsbestuur COVS Nederland,
Willie Peijnenburg
Secretaris

Clubblad
Arbitraal nr.1 - 2020 

 

KNVB OFFICIAL PORTAAL


AVE logo

 

 

hollandsevelden 29x323De Scheidsrechter
Jaargang 87 | NR. 9 | December 2019

- Activiteiten -

Saturday 04 april 2020